1398-6-30

خبر 30 شهريور98

به اطلاع همكاران واجد شرايط شركت در المپياد علمي مي رساند بزودي منابع به روز رساني شده دروس مربوط به المپاد علمي و شرايط آزمون، طي نامه رسمي به كليه مديريت ها اعلام خواهد شد.

1398-6-27

خبر 27 شهريور98

به اطلاع مي رساند به منظور دسترسي بهتر به كلاس ها و آزمون هاي سامانه آراد،  بزودي برنامه كاربردي تلفن همراه سامانه آراد تهيه و دردسترس قرارخواهد گرفت.